«هرگز گلی را نبوئیدم، مگر اینکه اشتیاق ترا در من فزونی داد. هرگاه شاخه ای خم...