سزارین یک عمل جراحی است که با شکافتن پوست روی شکم، عضلات زیر آن و جدار...