این سریال تاریخی واقعی از داستان گذشته ی سرزمین ایران است. داستانی حماسی از دلاورمردی های گذشته...