زمان معجون سحرانگیزی است. از هر حلالی در علم شیمی قویتر و از هر دارویی اثرگذار...