جراح دیوانه شرح حال اواخر زندگی فردیناند زائربروخ که به قلم یورگن توروالت به رشته تحریر...