«ایوان ایلیچ» در کتابی که پیرامون آفات و انحرافات پزشکی منتشر شد، نوشته است: «پزشکی بیش...