اهالی ونوس دارای ارزشهای متفاوت هستند. آنها برای عشق و محبت، برقراری روابط و زیبایی ارزش...