تصورات ذهنی هنرمندی خلاق با اسم مستعار Flying Mouse 365 در روایت داستان خود و ماه را...