در «حیاه الحیوان»، زیر کلمه کبک حکایت زیر نقل شده است، بی ثمر نیست. با هم...