انسان، از بهشت که بیرون آمد، دارای اش فقط یک سیب بود. سیبی که به وسوسه...