بیماری آلزایمر، شایع¬ترین اختلال نورودژنراتیو  پیش¬رونده است که بر اثر گزارشات موجود، مهمترین علت زوال عقل...