خیام فیلسوف ستاره شناس ریاضیدان و رباعی سرای ایرانی هم دوره ی سلجوقیان است در زمان...