هنرمند طراح بریان پولت (Brian Pollett) با نام مستعار Pixel-Pusha، به مدت ۲۰ روز هر روز خود را...