به نظر من یکی از شیرین ترین قسمت های زندگی برای هر انسانی تجربه حس پدر...