جهان بدون رنگ چگونه خواهد بود؟؟؟ … آمیزه ای ملال آور و بدون سرور از اشکال...