لویی بریل، چهارم ژانویه ۱۸۰۹ زاده شد و در پاریس رشد کرد. او که از همان...