شاید باور اینکه مغز انسان این سیستم پردازشی پیچیده به طور مکرر و روزمره در محاسبات...