درس امروز درسی پایه ای و اساسی است، در مورد پایه و اساس مرد بودن است....