شایع ترین راهی که مرد جر و بحثی را آغاز می کند، بی اعتبار ساختن احساسات...