در هر دوره از ساختار های تاریخی اجتماع بلایی برای توده ها وجود دارد،  از بدو...