جالب است که ۲۶ سپتامبر روز جهانی خرگوش می باشد.  بنابراین چه راهی بهتر برای یادآوری به...