خون آشام؛ هیولای لاخ نس؛ بختک؛ آل؛ ساسکواچ یا پاگنده از جمله باورهای کهن خرافی مردمان...