۱) چند روز پیش از نوشتن این یادداشت، خبری ناموثق و البته از فرط رسوایی، خنده‌آور،...