الورا هاردی (Elora Hardy) یک شغل بسیار موفق در صنعت مد در نیویورک داشت اما این کار...