امروزه میلیون ها نفر از مردم سرتاسر جهان معتقدند که گربه ی سیاه بدیمن است....