ان شالله بلا همیشه دور باشه. یا اگر خدایی نکرده اتفاقی افتاد، آخرش طوری باشه که...