خیلی از مردم تصور می‌کنند چون شخصی با عنوان «پروفسور» چنین ادعایی می‌کند، باید ادعای او...