عکاس با استعداد طبیعت  ویاچسلاو میشچنکو دارای یک چشم برای گرفتن عکس هاییاست که جهان های طبیعی کوچک...