پژوهشگران با تحقیق فراوان رد بیماری ایدز و انتقال آن به انسان را تا دهه ۱۹۲۰...