نزدیک به صد سال قبل در جنگ جهانی اول این خانه های آهنی متحرک وارد میدان...