الی دیویس، یک هنرمند با استعداد انگلیسی،هفت سال را صرف تبدیل مناظر سراسر انگلستان به آثار...