و کسانی هستند که می بخشند، واز رنج و لذت فارغ اند و سودای فضیلت و...