گیاهان طی فرایند فتوسنتز از دی اکسید کربن برای تولید گلوکز استفاده می کنند. برای ساخت...