شما همراه زاده شدید و تا ابد همراه خواهید بود هنگامی که بال های سفید مرگ...