اچ.جی.ولز، رمان نویس معتقد است که ثروت تغذیه مکان و قدرت معیار موفقیت نیستند. یگانه معیار...