مسجد نصیرالملک یکی از مساجد قدیمی شیراز است که شاید زیباترین مسجد شیراز باشد و تماشای...