بسیاری از عکاسان تصاویری زیبا از خشکی ثبت می کنند و شماری نیز از دریای بیکران....