نوجوانی که یک واگن قطار را برای انجام آزمایش علمی به آتش کشید، خیلی زود از...