با همه گیر شدن اینترنت و شبکه های اجتماعی، نسل بشر به تکنولوژی فوق العاده ای...