موجودات زیادی در گیتی پهناور وجود دارند و هر یک نقشی انکارناپذیر در حفظ اکوسیستم دارند....