هرفرد موفقی  همیشه در برابر چالش ها کمر راست می کند. این یکی از ویژگی هایی است که...