همه ی ما درکنار روزهای خوب زندگیمان روزهای بد هم داریم. یکهو از جایی جناب مشکل...