گروهی از افراد با تنبیه کودکان مخالف اند و گروهی بر این عقیده اند که تنبیه،...