دو استرالیایی به نام های اندرو تورتون و پیت سگلینس کی یک سطل زباله شناور را...