چکیده نزدیک به دو قرن از نخستین تلاش برای اصلاح تقویم میلادی (گریگوری)(۱) می گذرد و...