خاطراتی از پروفسور کردوانی چهره ماندگار و کاشف بیابان‌های ایران داستان زندگی پروفسور کردوانی پر است...