شاید جالب باشد اگر بدانید که از بین ۴۹ نفر از پیرترین افراد جهان فقط دو...