میدان مغناطیسی زمین در عمر ۴٫۵ میلیارد ساله‌اش چندین بار جابه‌جا  شده‌ و جای قطب ‌های...