صلح ارمغانی است بی بدیل. صلح شرایطی آرام، بی‌دغدغه و خالی از تشویش، کشمکش و ستیز است....