نانوگرافن را می توان به طور خاص از طریق هدف قرار دادن CD105 (به عنوان مثال،...